ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทย ให้ปลอดภัย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  • 8 May 2017
  • /
  • 233

           อย. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และภาคีที่เกี่ยวข้องจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 ภายใต้ Theme “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการสารเคมีของประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          นพ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการฯ มาเปิดการประชุม ภายในงานจะมีวีดิทัศน์สารเกี่ยวกับการจัดการสารเคมียุค Thailand 4.0 โดยคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ของรัฐมนตรี 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ปาฐกกถาพิเศษเรื่อง “การเชื่อมโยงการจัดการสารเคมีของประเทศ สู่ SDGs และ SAICM” โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ  การอภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดยวิทยากรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  การอภิปรายเรื่อง “บทเรียนความสำเร็จการจัดการสารเคมีสู่การปฏิบัติจริง หรือ best practice” โดยผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน การนำเสนอผลงานวิชาการ หรือ best practice ภาคบรรยายและโปสเตอร์ จากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ การออกบูธของหน่วยงานในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และการแสดงนิทรรศการ

            อย. จึงขอเชิญขวนผู้สนใจเข้าประชุม หรือนำเสนอผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมีในครั้งนี้  โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://arcfiling.fda.moph.go.th/ planweb/ meetingipcs/default.asp ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปิดรับบทคัดย่อผลงานวิชาการพร้อมส่งผลงานฉบับเต็ม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ ทางโทรศัพท์  0 2590 7289  หรือทางอีเมล์ [email protected] เลขาธิการฯ  อย. กล่าวในที่สุด

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]