อย. จัดระดมความคิดการสำรวจสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ

  • 11 Nov 2014
  • /
  • 325

อย. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการสำรวจและร่างแบบสำรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ผลิตในชุมชน เพื่อให้ทราบข้อมูล ปัญหา และความรุนแรงของปัญหา รวมถึงการให้ความรู้ การส่งเสริมการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP)

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนในหลายจังหวัดมีการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขหลายชนิด  เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง เป็นต้น โดยที่บางส่วนอาจมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านวัตถุอันตรายที่กำกับดูแลโดย อย. นอกจากนั้น ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอในการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งไม่มีข้อมูลปัญหาและความรุนแรงของปัญหาในชุมชน ข้อมูลเบื้องต้นที่มีในปัจจุบันคือข้อมูลชื่อที่ตั้งกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน และชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนจากฐานข้อมูลของกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ทราบแต่ชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไม่ทราบสูตรส่วนประกอบของสารในผลิตภัณฑ์  บางผลิตภัณฑ์มีการแสดงชื่อที่ไม่ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายหรือไม่  อีกทั้งไม่มีข้อมูลปัญหาและความรุนแรงของปัญหาในชุมชน จึงไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้วางแผนในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในชุมชนได้ ดังนั้น สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายจึงได้จัดทำโครงการสำรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ผลิตในชุมชนขึ้น เพื่อให้ทราบข้อมูลสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ผลิตในชุมชน ทราบปัญหาและความรุนแรงของปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลครอบคลุมทุกตำบล และจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการทำแบบสำรวจใน วันที่ 11 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำแบบสำรวจให้จังหวัดดำเนินการสำรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานที่ผลิตต่อไป

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่าการร่วมกันดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งของการประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ประเภทวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]