อย. ย้ำ! มีมาตรการตรวจเข้มอาหารนำเข้า พบไม่ได้มาตรฐานห้ามนำเข้าเด็ดขาด

  • 7 Oct 2016
  • /
  • 332

          อย. เผย มีการเฝ้าระวังการนำเข้าพริก หอม กระเทียม และถั่วลิสง โดยตรวจวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซิน อย่างต่อเนื่อง หากพบปริมาณเกินมาตรฐาน จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และเฝ้าระวังสกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาด ขอผู้บริโภควางใจ

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย.เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการนำเข้า พริก หอม กระเทียม และถั่วลิสง ที่มีการปนเปื้อนอฟลาทอกซิน โดยระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์นั้น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่า อย. โดยด่านอาหารและยา มีการเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อฟลาทอกซินเป็นสารปนเปื้อนที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 89 (พ.ศ.2529) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนไว้ 20 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม กรณีที่ตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเกินที่มาตรฐานกำหนดจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ประกอบกับอฟลาทอกซินเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วย โดย อย.จะสั่งให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดและดำเนินการยึดหรืออายัดของที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินคดีซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ สำหรับการนำเข้าอาหารที่เคยมีประวัติพบปัญหามาตรฐานในครั้งต่อไป  ด่านอาหารและยาจะเข้าระบบกักกัน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ หากไม่พบปัญหาก็จะถอนอายัด หากยังพบปัญหาก็จะสั่งทำลาย ซึ่ง อย. ได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด  จนกว่าผลการตรวจวิเคราะห์จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด 3 ครั้งติดต่อกันจึงจะผ่อนปรนเป็นการตรวจเฝ้าระวังตามปกติ

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันการนำเข้าพริก หอม กระเทียม ยังเป็นภารกิจการตรวจสอบนำเข้าของ อย. ส่วนถั่วลิสงได้ถ่ายโอนภารกิจให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สำนักด่านอาหารและยา จะมีหนังสือแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับที่ด่านอาหารและยาได้เคยปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ด่านอาหารและยาได้สุ่มเก็บตัวอย่างพริก หอม กระเทียม และถั่วลิสงที่นำเข้าตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซิน โดยในปีงบประมาณ 2558 เก็บตัวอย่าง 38 รายการ พบการปนเปื้อน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.63 และในปีงบประมาณ 2559 เก็บตัวอย่าง 54 รายการ พบการปนเปื้อน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการทุกรายอย่างเข้มงวดแล้ว

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ด่านอาหารและยาได้มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารนำเข้าประเภทต่าง ๆ อย่างเข้มงวด และสุ่มตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรือ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด ขอฝากไว้สำหรับผู้บริโภค  ในการเลือกซื้ออาหารประเภท พริก หอม กระเทียม ถั่วลิสง ต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ขึ้นรา หากดมดูมีกลิ่นเหม็นอับไม่ควรซื้อมารับประทาน ไม่เก็บไว้ในที่อับชื้น รวมทั้งไม่เก็บไว้นานเกินไป หากขึ้นราต้องทิ้งไป ไม่ควรตัดทิ้งบางส่วนแล้วนำมารับประทาน เพราะอาจมีสารอฟลาทอกซินกระจายไปทั่ว และหากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร หรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ  e-mail: [email protected] หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทําผิดต่อไป

 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]