ทำความรู้จัก... ฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม (ฉลาก GMOs)

  • 23 Jan 2017
  • /
  • 1648

          ก่อนอื่นมารู้จัก “พืชและอาหารดัดแปรพันธุกรรม”... พืชดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Plants) หมายถึง พืชที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือยีนหรือดีเอ็นเอ (DNA) โดยวิธีการวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมโดยมนุษย์ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กล่าวคือ การคัดเลือกนำยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาใส่เข้าไปในพืชที่ต้องการ เพื่อให้เกิดพืชที่มีคุณลักษณะตามต้องการ โดยวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์นั้นเพื่อมุ่งเน้นให้พืชมีความต้านทานสูงต่อโรคจากแมลงและไวรัส หรือเพื่อให้มีความต้านทานต่อวัชพืช หรือเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นต้น และเมื่อนำพืชดัดแปรพันธุกรรมมาทำอาหารจึงเรียกอาหารจากพืชเหล่านี้ว่า อาหารดัดแปรพันธุกรรม หรืออาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม (Genetically Modified Foods) หรืออาหารจีเอ็ม ซึ่งอาหารดัดแปรพันธุกรรมนั้นจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยตามแนวทางการประเมินความปลอดภัยของโคเด็กซ์ (Codex) ได้แก่ ด้านพิษวิทยา ด้านการก่อภูมิแพ้ ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และด้านโภชนาการ ว่ามีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์

          ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ต้องแสดงฉลากเพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดให้อาหารจากข้าวโพดจีเอ็มและถั่วเหลืองจีเอ็ม จำนวน 22 รายการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ต้องแสดงฉลากด้วยข้อความว่า “...ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหารบนฉลาก
          หากอาหารนั้นมีส่วนผสมที่เป็นข้าวโพดจีเอ็มหรือถั่วเหลืองจีเอ็ม ร้อยละ 5 ขึ้นไปของแต่ละส่วนประกอบที่เป็นส่วนผสมประกอบหลัก 3 อันดับแรก และแต่ละส่วนประกอบดังกล่าวนั้นมีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์และกำหนดห้ามแสดงข้อความที่มีความหมายว่าไม่มีส่วนผสมของอาหารดัดแปรพันธุกรรม เช่น “ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหาร รวมทั้งมีการเก็บตัวอย่างในท้องตลาดเพื่อตรวจสอบว่าเป็น อาหารจีเอ็มที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว และมีการแสดงฉลากเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้บริโภครับทราบตามที่กฎหมายกำหนด

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]