อย.4.0 ขับเคลื่อนด้วย ม.44 คุ้มครองประชาชน พัฒนาระบบงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อประชาชน

  • 11 Jul 2017
  • /
  • 149

-สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น

-ประชาชนมีทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพตนเองมากขึ้น

-มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพดียั่งยืน

-สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]